วิทยานิพนธ์ พนักงาน กปภ.

Cover

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

นางสาวรัชนีย์  นุ่นเกลี้ยง  นักบัญชี 6 งานบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทรัพย์สิน กปภ. สนญ.

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับทุนการศึกษา กปภ. ประจำปี 2557

Click เพื่อเปิด

—————————————-

11

การค้นคว้าแบบอิสระของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

นางสาวจะเร  ชุมกูล นักบัญชี 7 งานประมวลบัญชี กองบัญชีและการเงิน กปภ. ข.6

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับทุนการศึกษา กปภ. ประจำปี 2557

Click เพื่อเปิด

—————————————-

PWA PMS Thesis

วิทยานิพนธ์ของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

นายวีระยุทธ วงศ์รักษา ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับทุนการศึกษา กปภ. ประจำปี ๒๕๕๕

รวมถึงได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์ ในปี ๒๕๕๘

Click  เพื่อเปิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *