ความรู้ด้านอื่นๆ

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Toolkits)

โดย สำนักงาน ก.พ.ร.  >>>คลิกที่นี่<<<

—————————–

บัญชีนวัตกรรมไทย

โดยสำนักงบประมาณ >>>คลิกที่นี่<<<

—————————–

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ฉบับเดือนมกราคม 2561)  >>>คลิกที่นี่<<<

—————————–

ไฟล์เสียงความรู้

คดีปกครองชวนรู้ >>>คลิกที่นี่<<<

เรื่องเล่าดีดี จากคดีปกครอง >>>คลิกที่นี่<<<

—————————– article_20150923110954  แผนแม่บท “ปฏิรูปการป้องกันปราบปรามคอร์รัปชัน….อย่างเห็นผลและยั่งยืน”

—————–

pk-case-study   pk-conflict-of-interest

หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย (คลิกเพื่ออ่าน)

หนังสือคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค  (คลิกเพื่ออ่าน)

—————–

481030854

Download หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี  

ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน  ใช้สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค (ฉบับเดือนมกราคม 2559)

Download  หลักเกณฑ์  อัตราค่าใช้จ่าย  และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี  การฝึกอบรม  สัมมนา  การโฆษณา  

ประชาสัมพันธ์  การจ้างที่ปรึกษา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ฉบับเดือนมกราคม 2559)

Download อัตราราคางานต่อหน่วย  (ฉบับเดือนมกราคม 2559)

—————–

anti_corrupt

การสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต

—————–

images

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

—————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *