แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา