แผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม KM-RDI

แผนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ.

ระยะยาว ปี พ.ศ. 2561 – 2565

HiRes-pdf-icon

PWA KM-RDI Roadmap

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *