วันประปาวิชาการ

– การจัดงาน “วันประปาวิชาการ 2561”  >>>คลิกที่นี่<<<

– การจัดงาน “วันประปาวิชาการ 2562” >>>คลิกที่นี่<<<

– การบรรยายหัวข้อ “ประปาที่กำลังจะเปลี่ยนไป (Waterworks Disruption)” >>>คลิกที่นี่<<<

– การบรรยายหัวข้อ “กปภ. กับการพัฒนาโครงข่ายประปาทันสมัย (PWA 4.0 with Smart Water Grid)” >>>คลิกที่นี่<<<

– การบรรยายหัวข้อ “การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture Creation)” >>>คลิกที่นี่<<<

– การบรรยายหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ กปภ. ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีและคลังข้อมูล (PWA 4.0 Driven by IoT and Big Data) >>>คลิกที่นี่<<<

– การเสวนาหัวข้อ “มาตรวัดน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Meter) >>>คลิกที่นี่<<<

– การเสวนาหัวข้อ “มอเตอร์ที่สามารถตรวจจับการทำงานด้วยนวัตกรรมใหม่ (Smart Sensor Motor) >>>คลิกที่นี่<<< 

– การจัดงาน “วันประปาวิชาการ 2563” PWA Chapter II Digital Through Customer Service >>>คลิกที่นี่<<<