กปภ. จัดงานวันประปาวิชาการ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำความรู้
และวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
ทั้งในรูปของนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Read More

กปภ. คัดเลือกประปาดีเด่น

เพื่อส่งเสริมและให้รางวัลแก่
หน่วยงานที่เป็นเลิศ (Best practice)
เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานอื่น
และการเรียนรู้ร่วมกัน

Read More

กองบริหารองค์ความรู้ (กปภ.)

ดำเนินกิจกรรมต่างๆ
เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้
มุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
และองค์การสมรรถนะสูง

Read More