VDO ถ่ายทอดความรู้

Graphic ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา

cover

– ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา (Click ชมวิดีโอ)

– วิธีการกรองน้ำ (Click ชมวิดีโอ)

– วิธีการล้างกรอง (Click ชมวิดีโอ)

———————————————-

ขั้นตอนการล้างกรอง โดย กปภ.สาขากุยบุรี (กปภ.ข.3)

cover

– ตอนที่ 1 (Click ชมวิดีโอ)

– ตอนที่ 2 (Click ชมวิดีโอ)

———————————————-

ขั้นตอนการทำจาร์เทส กปภ.ข.3

Click ชมวิดีโอ

———————————————-

ความรู้เรื่องมาตรวัดน้ำ กปภ.ข.9

004

– ตอนที่ 1 การถอดมาตรวัดน้ำ (Click  ชมวิดีโอ)

– ตอนที่ 2 การล้างและประกอบมาตรวัดน้ำ 1 (Click  ชมวิดีโอ)

-ตอนที่ 3 การล้างและประกอบมาตรวัดน้ำ 2 (Click  ชมวิดีโอ)

– ตอนที่ 4 การประกอบมาตรวัดน้ำ (Click  ชมวิดีโอ)

– ตอนที่ 5 การทดสอบการทำงานมาตรวัดน้ำ (Click  ชมวิดีโอ)

———————————————-

การทดสอบความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดน้ำ กปภ. ข.3

Mr. Papa

(Click เพื่อชมวิดีโอ)

———————————————-

องค์การแห่งการเรียนรู้ (LO: Learning Organization) เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)

HPO(Click เพื่อชมวิดีโอ) 

———————————————-

ธรรมาภิบาล กับ การจัดการความรู้ เกี่ยวข้องกันอย่างไร

12 Value e

(Click เพื่อชมวิดีโอ)

———————————————-

3 รอบ กปภ. ประสบการณ์และความรู้ ในมุมมองของ 3 นักบุกเบิก (ตอนที่ 1)

20150330-0845-mv

(Click เพื่อชมวิดีโอ)

———————————————-

3 รอบ กปภ. ประสบการณ์และความรู้ ในมุมมองของ 3 นักบุกเบิก (ตอนที่ 2)

20150422-0845-mv

 (Click เพื่อชมวิดีโอ)

———————————————-

CKO friendly Battle “KM”, EGAT vs GSB

QCC_EGAT

(Click เพื่อเลือกชมวิดีโอ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *