เกี่ยวกับเรา

logo KM_PWA

กองบริหารองค์ความรู้

“บริหารองค์ความรู้ (KM)
สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO)
มุ่งสู่องค์การสมรรถนะสูง (HPO)

กองบริหารองค์ความรู้ (กปภ.)
เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักวิทยาการ กปภ.
ประกอบด้วย งานจัดการความรู้ และงานพัฒนาหลักสูตร
มีภารกิจหลักเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ภายใน กปภ. และสร้างให้ กปภ.เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

KM_FD

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง โครงสร้างหน่วยงาน บทบาทหลัก และผลลัพธ์ของงาน
ตามระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๔)
ในส่วนของเอกสารแนบ (คำบรรยายลักษณะงาน (FD: Functional Description))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *