รายงานการฝึกอบรม กบอ.

 

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการบรรยายและนำเสนองานภาษาอังกฤษ”

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “TQA Criteria 2015”

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง”

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “ก้าวไปด้วยกัน (Library 2015 : Together We Go)

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “งานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ปี 2558”

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “รัฐประศาสนศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “สนุกกับเครื่องมือหลากหลายสร้าง Digital Commerce พร้อมเทคนิคการถ่ายภาพประกอบ”

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA”

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืน”

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “นิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ปี 2559”

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016”

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ KM&LO ให้มีคุณค่าแก่องค์กร” รุ่นที่ 15

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล”

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “งานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง 2559” (ฉบับ 1) , (ฉบับ 2)

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “งานมหกรรมคุณภาพ PEA ครั้งที่ 28 ประจำปี 2559”

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “การประชุมวิชาการ กฟภ. ปี 2559”

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “ประชุมวิชาการและร่วมงานจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ KM&LO ให้มีคุณค่าแก่องค์กร” รุ่นที่ 16

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “งานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ปั 2560”

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “งานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง 2560”

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “เสวนาวิชาการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ครั้งที่2”

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “25 ปี สกว. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”

– รายงานการฝึกอบรม เรื่อง “งานวันวิชาการ เพิ่มผลผลิต และคุณภาพ การไฟฟ้านครหลวง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *