กองบริหารองค์ความรู้ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 14 (NAC 2018)

กองบริหารองค์ความรู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 14 (NAC2018)

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *